Naudinga informacija mokytojams

Pranešimas korepetitoriams

Kalvarijos gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Kalvarijos gimnazijoje tvarkos aprašas

Kalvarijos gimnazijos konsultacinio centro veiklos aprašas

Rekomendacijos sistemingam mokinių mąstymo ir skaitymo įgūdžių formavimui

Pašalinių asmenų lankymosi Kalvarijos gimnazijoje tvarkos aprašas

Pedagoginių darbuotojų skatinimo tvarka

Kalvarijos gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarka

Kalvarijos gimnazijos pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo, jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarka

Kalvarijos gimnazijos mokinių mokymosi ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Kalvarijos gimnazijos mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos aprašas

Kalvarijos gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokytojų asocijacijos