Gimnazijos vizija

  • Kalvarijos gimnazija – demokratiška, moderni gimnazija, kuri turi tapti mokslo, moksleiviškos kultūros, būsimos inteligentijos ruošimo centru. JI atvira kaitai, tobulėjimui, nuolat besimokanti, įvaldžiusi modernias technologija, pilietiška ir tolerantiška kiekvienam savo bendruomenės nariui.
  • Kalvarijos gimnazijos veiklos strateginis tikslas – gerinti ugdymo kokybę ir veiksmingumą.
  • Veiklos prioritetas: veiksmingos pagalbos mokiniui teikimo, mokinio poreikių tenkinimo programa.

Gimnazijos misija

  • Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti ugdymosi poreikius, suteikti kiekvienam besimokančiajam savarankiško ir aktyvaus gyvenimo pagrindus, padėti nuolat tobulinti savo gebėjimus, tapti visaverčiu demokratinės visuomenės nariu, aktyviai dalyvaujančiu socialiniame, ekonominiame ir kultūriniame gyvenime, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtas lėšas. Sukurti darnią, atsakingu valdymu ir racionaliu išteklių naudojimu pagrįstą sistemą.

 

Gimnazijos vertybės

  • Atviras kaitai, kūrybingas ir atsakingas žmogus
  • Demokratiškumas ir tolerancija
  • Mokymąsi skatinantis mokytojo ir mokinio bendravimas
  • Atvirumas naujai patirčiai
  • Įsipareigojimas savo kraštui ir tautos kultūrai