Kalvarijos gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“. Lėšos skirtos  gimnazijos 5-8 klasių mokinių pažangai. Projektui įgyvendinti paruoštas Kalvarijos gimnazijos veiklos tobulinimo planas. Veiklos planas suderintas su Nacionaline švietimo agentūra, Kalvarijos savivaldybės administracija.

Kokybės krepšelis. Kas tai?

Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Kokybės krepšeliui iš ES struktūrinių fondų 2 metams numatoma skirti  per 24 mln. Eurų.  Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt. Skaityti plačiau https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/kokybes-krepselis

Kodėl?

Mokinių pasiekimų skirtumai tarp skirtingų savivaldybių ar net tos pačios savivaldybės mokyklų yra gana dideli. Mūsų mokinių pasiekimų skirtumai yra vieni didžiausių Europos Sąjungoje, nutolę nuo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalių mokinių pasiekiamo vidurkio.  Pusėje Lietuvos savivaldybių kas penktas dešimtokas nepasiekia patenkinamo matematikos lygio. Mažiau nei trečdalyje savivaldybių beveik visi mokiniai pasiekia patenkinamą lietuvių kalbos žinių lygį.

Daugelyje šalių atlikti tyrimai rodo tą pačią tendenciją – geresnė tėvų finansinė padėtis ir aukštesnis socialinis statusas turi įtakos geresniems jų vaikų pasiekimams mokykloje. Mokykla gali labai sumažinti neigiamą nepalankaus socioekonominio konteksto įtaką ir suteikti vaikams šansą į geresnę ateitį.

GIMNAZIJOS projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos tobulinimo tikslas ir uždaviniai jam pasiekti:

Tikslas: Užtikrinti ugdymo(si) kokybę, skatinančią kiekvieno mokinio asmeninę pažangą palankioje ugdymo(si) aplinkoje.

Uždaviniai:

  1. Gerinti pamokos vadybą, plėtojant kolegialaus bendradarbiavimo galimybes bei mokytojo kompetencijas.
  2. Formuoti mokinių savivaldaus mokymosi įgūdžius palankioje ugdymo(si) aplinkoje, užtikrinant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos stebėseną.

Kalvarijos gimnazijos veiklos tobulinimo planas >>skaityti plačiau 

Projekto „Kokybės krepšelis“ sutartis >>skaityti plačiau 

Projekto „Kokybės krepšelis“ gimnazijos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas

2020-2021 m.m.

2020-10-21 Metodinės tarybos išplėstinio posėdžio metu vyko mokytojų metodinis užsiėmimas-mokymosi dirbtuvės „Geros pamokos bruožai“. Užsiėmimą vedė anglų kalbos mokytoja ekspertė Giedrė Guzavičienė.Mokytojai stebėjo mokytojos Giedrė Guzavičienės pamokos 6b klasėje vedamą anglų kalbos pamokos fragmentą, dirbdami grupėse aptarė matytos pamokos struktūrines dalis, pasidalijo savo įžvalgomis ir patirtimi bei atliko praktines užduotis. >>skaityti plačiau 

Parengta didaktinė priemonė „Geros pamokos bruožai“

Įrengta SMART Class+ kalbų laboratorija, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo klasėms

Neformaliojo švietimo programos "Robotika" įgyvendinimas

Gimnazija iš projekto „Kokybės krepšelis“ lėšų, įsigijo „Edukacinių bitučių – robotų „Blue – Bot“ komplektą su kilimėliais pradinėms klasėms,  Konstruktorių – robotą „Edbot Dream“, Robotą humanoidą „Edbot“, bei Žaidimą „Scottie GO“ – 5 – 12 klasėms.

Gimnazijoje vykdomos neformaliojo švietimo "Robotika" užsiėmimai: 3 – 4 kl., 5 kl., 6kl., 7 kl., 8 kl. mokiniams.

Susidariusiai epidemiologinei situacijai dėl COVID-19, sunku išnaudoti esamų priemonių galimybes, todėl didžiausia veiklų dalis vyksta nuotoliniu būdu aiškinantis, mokantis programavimo kalbų: „Scratch“ bei C++. Šias kalbas supranta įsigyti robotukai, todėl vėliau susirinkus į klasę bus galima efektyviau pritaikyti įgytas žinias praktiškai suprogramuojant robotus.

Mokiniai taip pat sėkmingai ir noriai įsitraukė į programavimo veiklas. Screatch programa kuria „Meandrus“, Mini žaidimukus. Vyresnieji 7 – 8 kremta C++ kalbos kodą.

Mokomės kitaip: integruotas (matematikos, fizikos, istorijos) patyriminis mokymasis netradicinėje aplinkoje „Ieškau, bandau, sužinau“

>>skaityti plačiau 

Integruoto patyriminio mokymosi kūrybinių dirbtuvių stovykla „Tapatybės su gimtuoju kraštu paieškos“

Įgyvendinant Kokybės krepšelio uždavinį formuoti mokinių savivaldaus mokymosi įgūdžius palankioje ugdymo(si) aplinkoje, užtikrinant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos stebėseną, birželio 21-25 dienomis Kalvarijos gimnazijoje 5, 6 ir 8 klasių mokiniams vyko integruoto patyriminio mokymosi kūrybinių dirbtuvių stovykla „Tapatybės su gimtuoju kraštu paieškos“. >>skaityti plačiau 

Anglų kalbos pamokoje fizinio aktyvumo skatinimas

6 b klasės mokiniai mokslo metų pabaigoje nagrinėjo sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo temas anglų kalbos pamokose. Gegužės 6 d. nutolinę anglų kalbos pamoką pravedė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, tarptautinio skyriaus studentas Rohit Odela iš Indijos. >>skaityti plačiau 

Integruotos dalyko ir užsienio kalbos pamokos

Integruotos dalyko ir užsienio kalbos pamokos mokiniams sudaro puikias sąlygas pritaikyti dalykines kompetencijas praktinėse veiklose. Šiais mokslo metais 5b, 6b ir 8a klasių mokiniai turėjo integruotas dailės, fizikos, rusų kalbos pamokas. >>skaityti plačiau