Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir telkianti tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų gimnazijos bendruomenės narių atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

Gimnazijos tarybą sudaro nelyginis 15 asmenų skaičius: į gimnazijos tarybą lygiomis dalimis (po 5 asm.) renkami asmenys, atstovaujantys mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokiniams.

Gimnazijos tarybos rinkimus organizuoja ir vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė.

Gimnazijos tarybos kompetencija

1.  Teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.

2.  Pritaria, derina gimnazijos nuostatų pakeitimus ar papildymus, gimnazijos strateginį planą, gimnazijos metinį veiklos planą, kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus direktoriaus.

3.  Teikia siūlymus saugios, atitinkančios higienos reikalavimus ugdymo (si) ir darbo aplinkos kūrimo klausimais, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.

4.  Svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus, teikia siūlymus Kalvarijos savivaldybės tarybai dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo.

5.  Svarsto kitų gimnazijos savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia direktoriui.

6.  Išklauso gimnazijos metinę veiklos ataskaitą ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos veiklos tobulinimo.

7.  Svarsto direktoriaus teikiamus klausimus.

8.  Teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo (si) ir darbuotojų darbo sąlygų.

9.  Teikia kandidatus į komisijos narius konkursui į mokyklos vadovo pareigas, renka narius į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją.

10.  Svarsto direktoriaus ketinimą atestuotis.

 

 

Gimnazijos tarybos sudėtis

Eil. Nr. Vardas, pavardė Funkcijos
1.    Arūnas Urbonas Mokytojas
2.    Rima Valiukonytė Mokytoja
3.    Asta Liukaitienė Mokytoja
4.    Edita Kružikienė Mokytoja
5.    Neringa Lukoševičienė Mokytoja
6.    Gabrielė Ražinskaitė Mokinė
7.    Andrius Lediajevas Mokinys
8.    Ieva Radzevičiūtė Mokinė
9.    Lauryna Balsytė Mokinė
10. Deimantė Juoskaitė Mokinė
11. Robertas Degutis Tėtis
12. Rūta Jankeliūnienė Mama
13. Alma Danilevičienė Mama
14. Žydrūnas Radzevičius Tėtis
15. Renata Juoskienė Mama